Kullanıcı Sözleşmesi

1- TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi, (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), “Sınavia (Arda Nakışçı ve Hakan Yılmaz)” ile “kullanıcı” arasında, tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerini belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu uygulama, kullanıcının işbu sözleşme koşullarını kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur. Kullanıcı, uygulamaya üye olmakla, uygulamanın kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı, uygulamaya üye olmakla, sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan; kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş bulunmaktadır.

2- TANIMLAR

Şirket : Sınavia

Kullanıcı : Uygulamaya üye olan ve/veya uygulamada sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Uygulama : Sınavia isimli mobil uygulama, mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

Ürün : Uygulamada satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Şirket, işbu sözleşmede ve mobil uygulamada dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin uygulamaya konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Kullanıcının uygulamaya devam eden erişimi veya devam eden uygulama kullanımı, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.

4- TELİF HAKLARI

Sınavia isimli mobil uygulamanın münhasır hak sahipleri Arda Nakışçe ve Nurettin Hakan Yılmaz’dır. İşbu uygulama üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi bu kişilere ait olup; sözleşme şartları da dahil olmak üzere, uygulama ve uygulama uzantılarında mevcut her tür koşulu, bilgiyi ve içeriği, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Uygulama içeriğinde bulunan (sorular ve sorulara ilişkin soru çözümleri haricinde) tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman, animasyon, video ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Sınavia’ya aittir ve ürün ve içeriklerin hiçbiri yazılı izin olmadan kullanılamaz. Bu ürün ve içeriklerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Uygulamada yayımlanan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, hak sahipleri ….. izni alınmadan hiçbir şekilde başka mobil uygulamada veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz.

5- ÜYELİK KULLANIM ŞARTLARI

Uygulama üyeliği, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından uygulamaya üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve şirket tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı, uygulamanın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Şirket, uygulamayı ve içeriğine dahil tüm unsurları olduğu gibi sağlamaktadır ve uygulama hakkında veya uygulama yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya uygulama içeriğine dahil herhangi bir unsur veya uygulamanın herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Uygulama yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılabilirliğini değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Uygulamaya üye olan ya da ziyaret eden kullanıcıların bilgileri, şirket tarafından gerekli görüldüğü takdirde, üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, şirket ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, şirketin üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak, pazar araştırmaları yapmak veya benzer sebeplerle de kullanılabilir. Şirket, mobil uygulama dahilinde başka uygulamalara link verebilir. Şirket, link vasıtasıyla erişilen uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6- KULLANICININ SORUMLULUKLARI

Kullanıcı, şirket servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde kullanımının sona erebileceğini, şirket tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının şirkete ve/veya şirkete lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ihlali durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, şirket servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, şirket ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve şirketin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, şirket ortamında uygulama geneline zarar verecek veya şirketi başka uygulamalarla hukuki ihtilafa getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan şirketin sorumlu olmayacağını, şirkette sunulan hizmetlere, şirket tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda şirketin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, kullanıcı verilerinin şirketin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, uygulamadan ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü şirketin sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, profil fotoğrafı ve kapak fotoğraflarının genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, şirket servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı şirketten tazminat talep etmemeyi, şirket servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, şirketin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde şirketin gerekli müdahalelerde bulunma, kullanıcıyı servis dışına çıkarma ve kullanıcılığına son verme hakkına sahip olduğunu, şirketin kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcılığı tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği işlem ve eylemlerden sorumlu olacağını, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiştir.

7- ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirket herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı şirketin kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Şirket, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Şirket kendi uygulaması üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde kullanıcıyı servislerden men etme ve kullanıcılığına son verme hakkını saklı tutar. Şirket, kullanıcıların dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. Şirket, kullanıcıların servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı şirket sorumlu tutulmayacaktır. Şirket kullanıcıların ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya uygulama içerisinde şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Şirketten telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Kullanıcılar başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılar sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği sisteme yükleyebilir. Eğer kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Şirket, ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren kullanıcıların kullanımına son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. Şirket kullanıcının başka web-uygulamalarına geçişini sağlayabilir. Bu taktirde kullanıcı geçiş yapacağı uygulamaların içeriğinden Şirket’in sorumlu olmadığını kabul eder. Link verilmesi, link verilen web uygulamalarının içeriğinin Şirket tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Şirket, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcılara haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Servisler ile ilgili değişiklikler uygulama içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde kullanıcının hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Şirket üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Şirket ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen ya da tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Şirket uygulama içi satın alımlarda (ELİT ÖĞRENCİ PAKETİ ve Joker Paketi Satışları) takdiri kendisinde olmak suretiyle istediği zaman ücretlendirmede ve paket içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8- KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadan faydalanırken veya uygulamayla ilgili herhangi bir işlem yaparken, sözleşmedeki bütün şartlara, bulunması halinde uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen diğer kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde, hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, kullanıcı adı, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali uygulamaya dahil etmeyecektir. Kullanıcı, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, şirketin, kendisine ait her türlü bilgiyi (kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple şirketten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet uygulamasına erişim için gerekli bilgilerin (kullanıcı adı, şifre, vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Şirketin, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlarda, kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirketin, kullanıcı tarafından kendisine iletilen veya uygulama üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmek gibi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi; Şirket, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcı, şirketin yazılı onayı olmadan, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen devredemez. Kullanıcının, uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, şirketin ve/veya üçüncü bir şahısların haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde, uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, kullanıcının, uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcının gerçekleştirdikleri eylemler sebebiyle, Şirketin sorumluluğuna gidilmesi durumunda, şirketin zararı, kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler tarafından uygulamada sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı şirketin, şirket çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Şirket, kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler tarafından uygulamada sağlanan hizmetlerin ve/veya yayınlanan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Kullanıcı; şirketin, uygulama üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş ve hediye kampanyası kapsamında, çekişlilere katılmaya veya hediyeye hak kazanan kullanıcıların kullanıcı bilgilerini, kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmasına onay verdiğini ve bu sebeple şirketten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şirketin sahip olduğu ücretlendirmeler ve oyun içi satın alım paketleriyle alakalı değişiklikleri sahip olduğu paketi güncel haliyle kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulamanın yayından kaldırıldığı veya teknik sebepler dolayısıyla askıda olduğu zaman dilimlerinde kullanıcı yapılan uygulama içi satın alımları ile alakalı hak talep edemez.

9- MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde şirket, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak değerlendirilmeyecek ve bu durumlar için şirketten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10- DELİL SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda bilgisayar kayıtlarının, 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

11- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme, kullanıcının uygulamaya üye olduğu ve/veya uygulamayı kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Öncelikle şirket, dilediği zaman, herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın, işbu sözleşmeyi feshedebilir. Şirket, kullanıcının, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Aşağıda belirtilen durumlar ayrıca fesih sebebidir. Bu durumda, kullanıcı, şirketin uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, uygulamanın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması.

- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması.

- Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

- Kullanıcının, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin uygulamaya kaydedilmesi.

- Uygulamanın genel güvenliğini tehdit edecek, uygulamanın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

12- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin yorum ve uygulanması sebebiyle doğabilecek ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Yine, her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.