Aydınlatma Metni

1-) Giriş

Veri Sorumlusu sıfatıyla “Sınavia (Arda Nakışçı ve Nurettin Hakan Yılmaz)” olarak siz üyelerimizin Kişisel Verilerinin Güvenliği meselesi bizim için çok önemli bir husustur. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

2-) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleniyor ?

Kişisel verileriniz; Sınavia ile aranızdaki üye (oyuna kaydolan) ilişkisi çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde, aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu amaçlar:

  a) Oyunun daha verimli çalışması için

  b) Oyun içi istatistiklerin belirlenmesi için

  c) Finansal ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

  d) Oyun içi sıralamaların oluşturulması için şeklindedir.

3-) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Verileriniz Mevzuatta yer alan istisnai haller ve kanunlar kapsamı hariç diğer gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılmamakta ve yurt dışına aktarılmamaktadır.

4-) Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz her türlü elektronik ve yazılı yöntemle; yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, üye (oyuna kaydolan) ilişkisi kapsamında, tarafımızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleriyle edinilir.

5-) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Sınavia olarak kişisel verilerin korunması konusunda kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun ilgili tüm Maddeleri kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

6-) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi; aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, tarafımız talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  1-) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2-) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3-) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4-) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6-) KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

  7-) (5) ve (6) numaralı bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8-) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kanunda öngörülen şekilde tarafımıza iletebilirsiniz. Şu an itibarıyla Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin taleplerinizi; iletisim@sinavia.app mail adresine e-posta aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede tarafımıza e-posta başvurunuzu sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik, telefon numarası, adres bilgilerini yukarıda gösterdiğimiz iletişim kanalından tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.